Podmínky užívání stránek

Podmínky užívání stránek apothekeonline.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Základní informace, Prodávající

1.1 Stránky apothekeonline.cz a internetový obchod provozovaný společností Simmerová Freibergová s.r.o., IČ: 03944182, IČZ 51603001 (dále jen „Lékárna“), a s ní spolupracujícími lékárnami v rámci domény slouží: a) k nákupu léčivých přípravků prostřednictvím domény apothekeonline.cz zásilkovým způsobem, b) k možnosti rezervace zboží od lékárny v dané lokalitě prostřednictvím domény apothekeonline.cz s následným osobním odběrem, c) k nákupu jiného zboží než léčivých přípravků.

1.2 Subjektem, který zajištuje technický provoz stránek a jejich správu je společnost: Simmerová Freibergová s.r.o., IČ: 03944182, sídlo: Thomayerova 116/8, 405 02 Děčín 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod zn. C 35504.

1.3 Při nákupu léčivých přípravků zásilkovým způsobem je prodávajícím ve vztahu k zákazníkovi vždy Lékárna. Zásilkovým prodejem se přitom rozumí tzv. zásilkový výdej léků ve smyslu ust. § 18 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, kdy je léčivý přípravek nebo jiné zboží doručeno zákazníkovi do jím určeného místa za podmínek stanovených citovaným právním předpisem a zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „Zákon o léčivech“).

1.4 Při rezervaci léčivého přípravku k uzavření kupní smlouvy nedochází, zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u jím vybrané lékárny za cenu uvedenou v nabídce lékárny. Zboží bude kupujícímu vydáno ze zásob a jménem lékárny. Žádná z partnerských lékáren není provozovatelem tohoto serveru a nijak se aktivně ani smluvně pasivně nepodílí na obsahu těchto stránek. Žádná z partnerských lékáren neuskutečňuje zásilkový výdej. Osobní odběr není zásilkovým výdejem dle ust. § 84 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

1.5 Podmínky upravující kupní smluvní vztah mezi zákazníkem a Lékárnou jsou zveřejněny zde a k jejich odsouhlasení zákazníkem dochází při odeslání objednávky (viz čl. II Podmínek).

1.6 Rezervace léčivého přípravku probíhá prostřednictvím stránek apothekeonline.cz. Rezervace není pro zákazníka závazná; kupní smlouva je uzavřena až v příslušné lékárně; zákazníkovi je umožněno zaplatit před uzavřením smlouvy s lékárnou zálohu na kupní cenu bezhotovostním způsobem. V případě nerealizace následného nákupu v lékárně je záloha vrácena; v případě realizace je převedena ve prospěch partnerské lékárny.

II. Nákup zboží

2.1 Vztah mezi zákazníkem a Lékárnou při prodeji léčivých přípravků, ale i jiného zboží se řídí obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou zákazníkovi předkládány k odsouhlasení při dokončování každé jednotlivé objednávky.

2.2 Zákazník má možnost provést výběr produktu nabízeného Lékárnou zadáním názvu produktu nebo jeho části do vyhledávacího pole apothekeonline.cz. Po provedení výběru produktu zákazníkem nabídne apothekeonline.cz seznam relevantních nabídek, odpovídajících zadání zákazníka. Seznam nabídek je uspořádán podle ceny produktů.

2.3 U každé nabídky jsou uvedeny minimálně následující údaje: - název produktu; - fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky; - specifikace produktu dle jeho povahy; - cena produktu a služeb - je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak; - popis produktu dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Vedle ceny produktu může být v nabídce uvedena rovněž cena jeho dopravy k zákazníkovi, případně jednotlivých způsobů dopravy, nabízených Lékárnou.

2.5 Po výběru konkrétní nabídky uloží zákazník produkt do nákupního košíku, jehož obsah má možnost zkontrolovat, měnit a odstranit jeho případné chyby před odesláním objednávky.

2.6 V nákupním košíku se zákazníkovi zobrazí vždy všechno zboží uložené v košíku, identifikace lékárny, cena produktu, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všech produktů uložených v košíku a náklady na dopravu objednávaných produktů; ceny produktů se zobrazují včetně DPH.

2.7 Odeslání objednávky zákazníkem je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy s Lékárnou. Lékárna pak potvrdí objednávku na e-mailovou adresu zadanou v rámci objednávky. Přijetím potvrzení objednávky zákazníkem je uzavřena kupní smlouva s konkrétní lékárnou. V případě, že je zákazník spotřebitelem, je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 51a a násl. občanského zákoníku.

2.8 Zákazník bere na vědomí, že jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, právo na odstoupení od kupní smlouvy, dodání produktu, záruka za jakost produktu, reklamace, odpovědnost lékárny jako prodávajícího, garance vrácení kupní ceny a další náležitosti vztahující se ke smluvnímu vztahu mezi zákazníkem a lékárnou, jsou obsaženy v obchodních podmínkách specifikovaných v čl. 2.1 výše.

III. Registrace, ochrana osobních údajů

3.1 Na základě registrace zákazníka provedené na apothekeonline.cz vznikne zákazníkovi uživatelský účet, který je možné použít k nákupu v internetovém obchodu Lékárny provozovaném v rámci apothekeonline.cz (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že žádný ze subjektů zúčastněných na provozování apothekeonline.cz nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

3.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Uživatelský účet může být zrušen, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7 Zákazník v rámci zřízení uživatelského účtu dává společnosti Simmerová Freibergová s.r.o. souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů zadaných v rámci registrace pro marketingové účely související s činnosti apothekeonline.cz, tedy pro zasílání marketingových sdělení, telemarketing a sms. Souhlas se vztahuje i na údaje o jednotlivých nákupech provedených zákazníkem v rámci domény apothekeonline.cz. Osobním údajem se tak rozumí zejména jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, informace o zdravotní pojišťovně a informace o provedených nákupech zákazníka.

3.8 Souhlas je udělován až do doby vyjádření písemného nesouhlasu se zpracováním zaslaným na adresu l.freibergova@seznam.cz. Za písemné vyjádření se v tomto považuje zejména elektronická forma. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje mohou být předávány osobám, které provozují internetový obchod na adrese apothekeonline.cz a to pouze v souladu s konkrétní kupní smlouvou, kterou zákazník s daným prodávajícím uzavře.

3.9 V rámci objednávky pak zákazník dává Lékárně svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Lékárny. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména emailu Lékárny. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.10 Lékárna a lékárny, které s ní spolupracují v rámci domény apothekeonline.cz prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Všechny zúčastněné subjekty budou postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. (Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů:00047153)

IV. Nežádoucí účinky – závady v jakosti zboží

4.1 V případě výskytu nežádoucího účinku léčiva je žádoucí, aby zákazník kontaktoval Lékárnu Objednávku je možné najít v účtu zákazníka po jeho přihlášení na apothekeonline.cz.

4.2 Kontakt na Lékárnu je možné nalézt i v seznamu lékáren s kontakty na její pracovníky pověřené zpracováním hlášení o nežádoucích a vedením informační služby.

4.3 Společnost Simmerová Freibergová s.r.o. rovněž umožňuje hlášení nežádoucích účinků prostřednictvím webového formuláře. Na základě vyplnění formuláře bude společnost Simmerová Freibergová s.r.o. kontaktovat Lékárnu odpovědnou za plnění povinností související se závadami v jakosti léčiv. Zákazník je povinen v rámci formuláře zadat co nejpodrobnější údaje umožňující identifikaci dotčeného zboží, zejména číslo objednávky.

4.4 V případě, že zákazník si léčivý přípravek prostřednictvím stránek apothekeonline.cz pouze rezervuje a následně si ho osobně zakoupí běžným způsobem u jím vybrané lékárny, musí zákazník kontaktovat osobně tuto konkrétní lékárnu.

V. Mimosoudní řešení sporu

5.1 Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené s Lékárnou zásilkovým způsobem nebo z kupní smlouvy uzavřené s jím vybranou lékárnou pro osobní odběr uzavřené v této lékárně (čl. 1.4) (dále jen „spor“).

5.2 Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

5.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh zákazníka, který je zákazník oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil poprvé své právo, které je předmětem sporu.

5.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 9. 2016

6.2 Společnost Simmerová Freibergová s.r.o. je oprávněna tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat zákazníka na stránkách apothekeonline.cz.

6.3 Vztah mezi společností Simmerová Freibergová s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb. - občanský zákoník.

6.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

Nahoru
Oblíbené Navigace 0 Kč